Bạn đi thi công chức, viên chức, xin việc vào các cơ quan nhà nước, hồ sơ yêu cầu chứng chỉ tin học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.