Cấu trúc đề thi tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam

Chia sẻ:

Chắc hẳn các bạn đăng thắc mắc không biết mình có thuộc đối tường cần chứng chứng chỉ tiếng anh a2  không? Và cơ sở khoa học nào để mình có thể tin rằng mình thuộc chứng chỉ đó….? Hay chứng chỉ a2 còn dành cho những đối tượng nào khác…..

Chứng chỉ tiếng Anh A2 thuộc Bậc 2 trong khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chứng chỉ này dành có các đối tượng là công chức, viên chức, ( những người đã và đăng tham gia vào bộ máy công quyền hoặc chuẩn bịt hi công chức viên chức hay là để chuyển ngạch, nâng lương) và đối ngũ giáo viên mầm non….

Theo thông tư mới nhất của bộ Nội vụ (11/2014/TT-BNV) thì trong điều 7 (Ngạch chuyên viên) về phần tiểu chuẩn về trình đọ đào tạo và bồi dưỡng có quy định như sau: Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2(chứng chỉ A2)…. Mục C khoản 4 Điều 7 (thông tin thêm: Chuyên viên chính theo thông tư yêu càu là chứng chỉ tiếng Anh B1,C huyên viên cao cấp chứng chỉ tiếng Anh  B2)

<< Đăng ký>> Ôn thi cấp chứng chỉ A2 thi công chức mần non.

Tổ chức ôn thi chứng chỉ tiếng Anh A2 Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong  Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì tại điều 4: giáo viên mần non hạng II, Điều 5: Gi áo viên mần non hạng II thì hai hạng giáo viên này phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014-TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam, hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc; ( thông tin thêm: Giáo viên mầm non hạng IV chỉ cần chứng chỉ ngoại ngữ A1)

Do đó, việc xem xét bản thân  mình có cần chứng chỉ tiếng Anh A2 hay không thì các bạn tìm hiểu toàn diện các văn bản quy định của Bộ đó. Để các bạn không bị mất thời gian tìm kiếm, mất cơ hội nộp hồ sơ thi công chức.

Tài liệu tham khảo:

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 thành 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạnh công chức chuyên ngành hành chính.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TRTLL – BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 về việc Quy đinh mã số, tiêu chuẩn, chức dành nghề nghiệp mầm non và thông tư liên liên tịch 21/2015/ TTLTTY-BGDDT-BNV ngày 16/09/2015 về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *